TIPOVI I NOSIVOST STUPOVA

Tipovi stupova

Osnovna namjena:

Redoslijed stupova odgovara redoslijedu težine stupova i primijeni od lakših uvjeta prema težim uvjetima opterećenja na trasi dalekovoda.
Zatezni stupovi se za dalekovode, osim osnovne namjene kao rasteretni, kutnorasteretni, krajnji i stupovi s odcjepima, mogu koristiti i kao nosni (u slučajevima potrebe za većim srednjim rasponima i visinama stupova).

Nazivne visine: 9 m, 11 m, 13 m, 15 m – svi stupovi (stup NAH2 do 13 m za standardnu primjenu)
17 m, 19 m i 21 m – dodatne visine zateznih stupova

Nazivne visine su jednoznačne za sve tipove stupova i prema njima se stup naručuje. Stvarna visina od vrha do temelja, prema radioničkoj dokumentaciji stupa jednaka je nazivnoj visini sa odstupanjima od - 0.5 m do + 0.25 m ovisno o tipu i visini stupa. Naznačena je na skici svakog stupa, iznad nazivne visine koja je navedena u zagradi. Visina stupa od mjesta priključka konzole na vrhu stupa do tla jednaka je toj stvarnoj visini konstrukcije, prema skici stupa + visina krune temelja. Ukupno standardno povećanje visine od temelja iznosi 30 cm, a može se za pojedino stupno mjesto prema potrebi i povećati.

Da bi se smanjili troškovi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa kod gradnje dalekovoda, projektirane su dodatne visine stupova. One omogućavaju primjenu stupova na većim rasponima i smanjenje broja stupnih mjesta na trasi dalekovoda.

Nosivost stupa - nazivno opterećenje stupa

Nosivost svakog stupa određena je osnovnom primjenom tj. uvjetima opterećenja za koje je stup dimenzioniran, a defi nirana je nazivnim opterećenjem i dopuštenim momentom torzije sa odgovarajućom sumom horizontalnih sila. Nazivno opterećenje odgovara najvećoj sili na vrhu stupa, koju pojasnici stupa mogu preuzeti za određeni slučaj opterećenja prema navedenom Pravilniku za nadzemne vodove. Vrijednosti navedene za slučajeve opterećenja sa djelovanjem vjetra odnose se na korisno opterećenje.

Nosivost svakog stupa kontrolirana je ispitivanjem prototipa konstrukcije za osnovnu primjenu i potvrđena je atestom.