TEMELJENJE STUPOVA

Za svaki tip stupa, sukladno nazivnom opterećenju i visini stupa, preporučene su dimenzije temelja, proračunane po metodi Sulzberger za više različitih karakteristika dobro nosivog, neagresivnog i stabilnog tla.
Karakteristike tla određene su prema navedenom Pravilniku za nadzemne vodove i podatcima o vrstama tla, koji su dobiveni geomehaničkim ispitivanjima kod projektiranja dalekovoda tijekom dugogodišnjeg razdoblja i to za:

 • šljunkovita i šljunkovito-pjeskovita tla, pješčenjake, fliš i sl.
  bez podzemne vode, σdop = 250 kN/m2
  sa podzemnom vodom, σdop = 200 kN/m2
 • glinovita i glinovito-pjeskovita tla
  bez podzemne vode, σdop = 150 kN/m2
  sa podzemnom vodom, σdop = 120 kN/m2
 • za temelje u čvrstoj stijeni nosivosti, σdop > 500 kN/m2 određene su minimalne dimenzije uvjetovane geometrijom temeljnog dijela konstrukcije stupa i načinom izvedbe temelja.

Temelj se izvodi kao betonski ne armirani blok bez stope, radi jednostavnije izvedbe, u koji se ubetonira temeljni dio konstrukcije. Za lakšu montažu, kod veće dubine temeljenja predviđena je konstrukcija temeljnih nastavaka za koje se mogu primjeniti dimenzije profi la manje od dimenzija pojasnika stupa. Potrebno je koristiti beton, razred tlačne čvrstoće betona C20/25, koji starenjem ne gubi čvrstoću.
Standardno se temelj izvodi sa krunom visine d = 20 cm iznad terena. U slučaju potrebe (poplavna voda, povećanje sigurnosne visine do vodiča, izrada na kosom platou i sl.) izvodi se odgovarajuće povišenje temelja.

Za tlo lošijih karakteristika i uvjeta, koji odstupaju od predviđenih, kao i za drugačiju tehnologiju izvođenja (npr. plitki temelji), potrebno je proračunati odgovarajuće temelje. Pri tome treba uvažavati standardnu duljinu temeljnog dijela konstrukcije (L) svakog stupa ili konzultirati proizvođača konstrukcije zbog eventualne izrade novog, prilagođenog temeljnog dijela (npr. za sidrene vijke).

Temeljenje stupova