RASPORED ZAVJEŠENJA VODIČA NA STUP

Oblici glave stupa

Na stupovima je moguć praktično svaki raspored vodiča tj. oblik glave stupa.

Za neizolirane vodiče tipizirane su:

 • Simetrične glave koje se formiraju sa dvostranim konzolama
  • G – gama
  • D – delta
  • T – trapez
  • B, BU – bačva (B, bez i BU sa zaštitnim užetom)
  Simetrične glave koje se formiraju sa dvostranim konzolama
 • Nesimetrične glave koje se formiraju sa jednostranim konzolama
  • J, JU – jela (J, bez i JU sa zaštitnim užetom)
Nesimetrične glave koje se formiraju sa jednostranim konzolama

Konzole se montiraju na gornju etažu stupa, s mogućim priključkom na svakih 0.85 m po duljini etaže, ovisno o potrebi. Za srednji vodič glave D te za zaštitno uže glava BU i JU na vrh stupa se montira okvirna konstrukcija vrha, u daljnem tekstu i skicama označeno kao – vrh.

Osim konzola za tipizirane oblike glave stupa, na stupove se može priključiti ovjesna oprema i konstrukcija (okviri, konzole i sl) prilagođena za zavješenje izoliranih vodiča, kabela, aparata i sl.