Usluge

Poslovi projektiranja obuhvaćaju izradu svih vrsta projekata:

 • distribucijskih i prijenosnih nadzemnih vodova svih nazivnih naponskih razina (do uključivo 500 kV)
 • distribucijskih i prijenosnih kabelskih vodova svih nazivnih naponskih razina (do uključivo 220 kV)
 • transformatorskih stanica svih nazivnih naponskih razina (do uključivo 500 kV)
 • rasklopnih postrojenja svih nazivnih naponskih razina (do uključivo 500 kV)
 • vjetroelektrana, solarnih elektrana i drugih obnovljivih izvora energije
 • rasvjete prometnica, sportskih terena i drugih objekata
 • čeličnih konstrukcija i temelja za dalekovode
 • antenskih stupova
 • kontaktnih mreža za elektrifikaciju željeznica
 • elektroenergetskih objekata električne vuče
 • metalnih i ostalih konstrukcija i temelja za energetiku, signalizaciju, upravljanje i zaštitu cesta i autocesta
 • podmorskih, elektroenergetskih i telekomunikacijskih kablova
 • zgrada, garaža, sportskih dvorana, hala, škola, vrtića.

Poslovi razvoja odnose se na razvoj novih proizvoda s obzirom na zahtjeve tržišta na područjima:

 • metalnih konstrukcija (nadzemni vodovi, rasvjetni i reflektorski stupovi, niskonaponski dalekovodni stupovi, portali i stupovi za željeznicu, putokazni portali, semaforski stupovi, sustavi zaštite od buke, suhe marine, punostijeni i rešetkasti stupovi za telekomunikacije, reklamni stupovi, stupovi za mjernu opremu, nadstrešnice, skladišta, hale, čelične garaže, obrada otpada)
 • obnovljivih izvora energije (vjetroelektrane, solarne elektrane, solarni stupovi, konstrukcije za fotonaponske module, geotermalna energija, biomasa, male hidroelektrane).

Usluge na području obnovljivih izvora energije:

 • konzalting u okviru razvoja projekata za izgradnju vjetroelektrana, solarnih elektrana, postrojenja na biomasu/bioplin, malih hidroelektrana
 • usluge mjerenja na mjernim stupovima visine 50, 80 i 100 metara vlastite proizvodnje, prikupljanje i obrada podataka
 • procjene vjetropotencijala na području od interesa za izgradnju vjetroelektrana
 • procjene solarnog potencijala na području od interesa za izgradnju solarnih elektrana
 • izrada studija izvedivosti o mogućnostima proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora
 • izrada idejnih rješenja te idejnih, glavnih i izvedbenih projekata
 • izrada podloga i provedba postupaka u okviru usklađivanja s prostorno-ekološkim uvjetima
 • tehnička evaluacija priključka elektrane na električnu mrežu
 • ekonomska evaluacija i studija opravdanosti projekta u cjelini
 • izrada kompletne dokumentacije (financijska analiza, ispitivanje postrojenja te ishođenje svih potrebnih dozvola do uporabne dozvole).

Ostale usluge:

 • konzalting i stručni nadzor na području elektroenergetike, građenja, arhitekture, geodezije i geologije
 • izrada elaborata, studija i analiza
 • geodetske izmjere i geodetske snimke vodova i podataka o tehničkim osobinama vodova
 • izrada katastra vodova i upisa u katastar
 • obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina
 • geodetski radovi za posebne potrebe
 • geodetski radovi na praćenju gradnje objekata
 • izrada geodetskih elaborata za projektiranje
 • izrada geodetskih elaborata za evidentiranje građevine
 • rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, “ključ u ruke”
 • inženjersko-geološki istražni radovi
 • hidro-geološki istražni radovi
 • geomehanički istražni radovi
 • geomehanički nadzor
 • nostrifikacije za građevinsko područje projektiranja (za građevinske projekte konstrukcije visokogradnje, inženjerske građevinske projekte i projekte vodovoda i kanalizacije), projekte prometnica, projekte u vodogradnji, projekte temelja i ostale građevinske projekte
 • nostrifikacije za elektrotehničko područje projektiranja (za projekte elektroinstalacija u građevinama, projekte elektroenergetskih građevina, projekte za informacijsku i telekomunikacijsku tehnologiju).

Pored svih gore navedenih usluga, spremni smo se prilagoditi vašim specifičnim potrebama i zahtjevima te vam ponuditi kvalitetnu, brzu i profesionalnu uslugu.