Tipizacija stupova

S namjerom da se obuhvate sve potrebe distributera, uz primjenu što jednostavnijeg načina skladištenja i smanjenje troškova održavanja tj. da se unificira građenje, za izgradnju distributivnih vodova napona 20 (10 i 35) kV projektirana je grupa odgovarajućih čeličnorešetkastih stupova. Stupovi su projektirani u razdoblju 1980. do 1983. godine, za potrebe Elektroprivrede u sklopu tipizacije srednjenaponskih stupova tadašnjeg ZEOH – a, a dio su proizvodnog asortimana DALEKOVOD – a d. d. Zagreb.

Koristeći dugogodišnje iskustvo u projektiranju, proizvodnji i izgradnji stupova za dalekovode, kao i podatke o njihovom korištenju, projektirana su 3 nosna (N – NAH, NAL i NAP) i 5 zateznih (Z – ZAE, ZAH, ZAJ, ZAL i ZAM) stupova, sukladno “Pravilniku o tehničkim normama za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV” Sl. list 65/88 (NNRH 55/96), od kojih se svaki može primijeniti za više različitih uvjeta na trasi dalekovoda.

Za svaki tip stupa izrađen je prototip konstrukcije koji je ispitan probnim opterećenjem. Na temelju pregleda projektne dokumentacije (proračuni i radionički nacrti), pregleda konstrukcije prototipa, rezultata ispitivanja i sudjelovanja kod ispitivanja, IGH je kao ovlaštena organizacija za te djelatnosti, izdao ateste o probnom ispitivanju.

Primjena stupova u više od 25 godina pokazala je sve prednosti konstrukcije upravo zbog mogućnosti različitog korištenja, kao i najčešći uvjeti, te potrebe primjene. Sukladno tome te novim tipovima dodatne opreme i novoj tehnologiji proizvodnje prilagođeni su: izrada konstrukcije, prikaz dopuštenog opterećenja te način kontrole i odabir konstrukcije za mjerodavno opterećenje svakog tipa projektirane grupe stupova. Naziv stupova je nadopunjen oznakom 2, (N – NAH2, NAL2 i NAP2) i (Z – ZAE2, ZAH2, ZAJ2, ZAL2 i ZAM2).

Za svaki tip stupa izrađena je projektna dokumentacija sukladno važećoj tehničkoj regulativi i granskim normama HEP-a, (Tipizacija čeličnorešetkastih stupova za 20(10) kV vodove, oznaka N.022.03, klasa br. 4.08/92).