Obnovljivi izvori energije

Dalekovod Projekt d.o.o. bavi se razvojnim projektima usmjerenima k obnovljivim izvorima energije te je u tom kontekstu u suradnji s mrežom savjetnika, stručnjaka, tvrtki, fakulteta, instituta te podizvođača u izgradnji i montaži, u mogućnosti ponuditi pojedine specifične usluge u projektima vjetroelektrana, solarnih elektrana, projekata iskorištavanja biomase i malih hidroelektrana:

I. Usluge savjetovanja i pregovori o ugovaranju plasmana električne energije i prilagođavanju novoj zakonskoj regulativi

 • ekonomski, financijski i pravni savjeti
 • posredovanje u formiranju kupoprodajnih ugovora za električnu energiju i ugovora o korištenju mrežne infrastrukture
 • usluge savjetovanja u kontaktima s Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom (HERA) nezavisnim operaterom sustava i tržišta te svim ostalim institucijama bitnim za pripremu izgradnje, izgradnju i rad elektroenergetskih objekata

II. Usluge u pripremi izgradnje

 • usluge savjetovanja na polju izbora optimalnih lokacija za izgradnju vjetroelektrana, solarnih elektrana, postrojenja na biomasu, malih hidroelektrana
 • procjene vjetropotencijala na području od interesa za izgradnju vjetroelektrana
 • pre-feasibility i feasibility studije o mogućnostima proizvodnje električne energije, mjerenja i praćenja vjetropotencijala na utvrđenim lokacijama (za vjetroelektrane)
 • mogućnosti korištenja lokalnih privrednih subjekata tijekom izgradnje i za vrijeme rada
 • prostorno - ekološki uvjeti
 • tehnička evaluacija priključka elektrane na električnu mrežu
 • ekonomska evaluacija i studija opravdanosti projekta u cjelini

III. Upravni postupak ishođenja lokacijskih dozvola

 1. izrada geodetskih podloga:
  • ishođenje geodetsko – katastarskih podloga
  • ishođenje vlasničkih listova, zemljišno knjižnih izvadaka i sl.
  • izrada posebnih geodetskih podloga i idejnih projekata
 2. izrada elaborata namjeravanog zahvata u prostoru (za ishođenje lokacijskih dozvola ili usvajanja DPU-a):
  • idejni projekt za vjetroelektrane, solarne elektrane i dr.
  • idejni projekt za TS
  • idejni projekt za kabelski rasplet
  • idejni projekt za dalekovod
 3. ishođenje posebnih uvjeta te konačno ishođenje lokacijskih dozvola

IV. Izrada glavnih projekata

 1. izrada geotehničkih elaborata (geo – istražni radovi)
 2. izrada Glavnih projekata (Prilagodni, Elektromontažni i Arhitektonsko - građevinski):
  • glavni projekt za vjetroelektrane, solarne elektrane i dr.
  • glavni projekt za TS
  • glavni projekt za kabelski rasplet
  • glavni projekt za dalekovod
 3. nostrifikacija postojećih tipskih projekata

V. Upravni postupak ishođenja građevinskih dozvola

 1. rješavanje imovinsko – pravnih odnosa
 2. ishođenje suglasnosti na projektnu dokumentaciju
 3. ishođenje i pravomoćnost građevinskih dozvola

VI. Upravni postupak ishođenja uporabne dozvole

 1. organizacija tehničkog pregleda
 2. kompletiranje potrebne dokumentacije te ishođenje Uporabne dozvole

VII. Radovi tijekom pripreme i izgradnje vjetroelektrana
(po potrebi)

 • optimalni izbor i smještaj vjetroturbina unutar mikrolokacije vjetrofarme
 • mjerenje specifičnog otpora tla i otpora uzemljenja, proračun sustava uzemljenja vjetrofarme
 • izrada studije utjecaja elektroenergetskih kablova na telekomunikacijske kablove
 • odabir prenaponske i gromobranske zaštite i sl.

VIII. Praćenje rada objekata obnovljivih izvora energije

 • nadzor i upravljanje radom
 • održavanje elektrotehničke opreme
 • kontrola i poboljšavanje djelotvornosti
 • tehničko – tehnološko unapređivanje
 • transfer tehnologije trećim poslovnim subjektima